Kalite Politikamız

Faaliyette bulundugumuz otomotiv yan sanayinde Uluslararas1 boyutta kalite. fiyat ve verimlilik a91s1ndan rekabet edebilen bir kurulu§ olmak, ilgili yasal §artlar ve standartlara uymak, MO§teri isteklerini en k1sa zamanda ve en iyi §ekilde kar􀀠1lamak, Problemleri uretim s1ras1nda ve kaynagmda 96zmek, <;evreye duyarh ve sayg1l1 uretim yapmak, Tedarik<;i lerim izin kalite perform ans, n, yukseltmek, Egitimi yayg1nla§t1rmak ve uretimde s1f1r hatay1 hedeflemek, Tum faaliyetlerimizde surekli iyile§tirmeyi hedeflemek ve saglamak. Kalite Yonetim Sistem inin etkinligini surekli iyile§tirmektir.

Ya§ar Ktiksal

Çevre Politikamız

<;evreye sayg1l1 uretim yaparak, 9evre konusunda yasal mevzuat1 gonulden destekleyerek uygulamak, Surekli geli§me kavram1 9en;evesinde mevcut Oretim faaliyetlerini yuruturken, yeni Orun ve faaliyet planlarken, at1klann azalt1lmas1, hammadde, dogal kaynak ve enerji tasarrufu, at1k geri kazarnm I ile ilgili teknolojileri takip etmek, geli§tirmek ve uygulamaya ybnelik takip etmek, <;ocuklanm1zdan emanet ald1g1m1z 9evreyi mumkun olan en temiz §ekilde gelecek nesle devretmek, Tum 9al1§anlannm; 9evre, sagl1k ve guvenlik bilincinin arttinlmas1 ve bu politikarnn yurutolmesine etkin katll1m1rnn saglanmas1 amac1yla duzenli egitim programlan uygulamak, tedar9ilerimizin bilgilendirilmesine ve bilin9lendirilmesine katk1 saglamak. Mevcut yat1r1mlanm1z1n iyile§tirilerek 9evresel etkilerinin en aza indirilmesi yonunde gayret sarfetmek, <;evre, sagl1k ve guvenligi etkileyen faaliyetler hakk1ndaki bilgileri 9ah§anlara, mu§terilerine, halka ve ilgili diger taraflara anlaô€€ 1labilir §ekilde aktarmak. Surekli geli§meyi, hedeflerinin izlenmesini degerlendirme ve periyodik olarak gbzden gegirme ile gergekle§tirmektir.The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.